Duyurular Arşiv

ÖNEMLİ DUYURU

İlan edilen toplantı gününden beş iş günü öncesi mesai saati bitimine kadar eksiksiz teslim edilen dosyalar ilk Kurul toplantısı gündemine alınır.

İnsan katılımcılarla veya insan üzerinde yapılacak yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek bilimsel bir çalışma kapsamında her türlü anket, test, tutum,ölçek, mülakat, gözlem, resim çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların öngörülebilecek etik bir probleme izin vermeyecek şekilde tasarlanıp tasarlanmadığını değerlendirmek üzere , tüm araştırmacıların çalışmaya başlamadan önce Kurula başvuru yapması gerekir. Etik kurul karar belgesi sadece araştırmanın yayın etiğine uygun olup olmadığını gösteren bir belgedir. Etik kuruldan onay talebinde araştırmanın yapılacağı işbirliği yapılacak kurumlardan izin belgesi alınmalı, izin belgesi alındıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır.

Kurula başvuru, sorumlu araştırmacı tarafından yapılır. Başvuru dilekçesinde bütün araştırmacıların ıslak imzalı onaylan alınır. Kurulun belirlediği belge ve formlar hazırlanarak, elektronik ortamda ve ıslak imzalı basılı kopya şeklinde Kurul sekretaryasına teslim edilir. Kurul, başvurusu yapılan araştırma projelerini çalışmanın amacı, yöntemi, yararları ve olası tehlikelerini, bütçesini göz önünde bulundurarak etik açıdan değerlendirir. Değerlendirme sonucunda “Uygun”, “Düzeltilmesi Gerekir”, “Görevsizlik”, ya da “Uygun Değildir” şeklinde karar verir. Başvurusuna “Düzeltilmesi Gerekir” kararı verilen sorumlu araştırmacı, gerekli düzeltmeleri yaparak veya eksiklikleri gidererek tekrar Kurula başvuru yapabilir.

Aşağıdaki tüm belgeler örnek başvuru dosyası içeriğinde mevcut olmalıdır

  • Başvurusu dilekçesi
  • Başvuru formu
  • Çalışmada yer alacak tüm araştırmacıların güncel özgeçmişleri
  • Proje metni (Gerekçe, yöntemler ve kaynakları ayrıntılı şekilde içermeli)
  • Birim ilgili akademik araştırma kurul onayı
  • Aydınlatılmış onam formu (Çalışmaya 18 yaş altı gönüllülerin alınması planlanıyorsa çocuk rıza formu ile veli/vasi onam formu da hazırlanmalıdır)
  • Araştırmanın yapılacağı işbirliği yapılacak kurumlardan izin belgesi
  • Katılımcı için anlaşılır şekilde çalışmanın amacını ve yapılacak işlemleri açıklamalıdır.

Konuyla ilgili 3 adet makale (pdf formatında)