NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI

BAŞVURU REHBERİ

NKÜBAYEK’e başvururken aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. Bu koşulları sağlamayan başvurular kabul edilmemekte ve gündeme alınmamaktadır.
Başvuru koşullarını sağlayan dosyalar, başvuru sahibinin öğrenim gördüğü/çalıştığı kurum aracılığıyla üst yazı ekinde Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na gönderilmesi ile NKÜBAYEK toplantı gündemine alınmaktadır. Araştırma hakkında alınan karar, yine resmi yazıyla araştırmanın gönderildiği kuruma bildirilmektedir.
Araştırmacılar, Etik Kurullardan onay aldıktan sonra araştırmalarını uygulamaya başlayabilirler. Uygulanmaya başlanmış projeler gündeme alınmamaktadır.

Başvuru koşulları;

 • Başvuru sahibi (araştırmacı) ile danışmanının (lisansüstü/doktora tez danışmanı ise) görevli oldukları kurumlara NKÜBAYEK izni için yazdıkları başvuru dilekçeleri,
 • Başvuru Formu’nun eksiksiz doldurulması,
 • Taahhütnamenin eksiksiz doldurulması,
 • Bilgilendirilmiş Onam Formu’nun araştırmaya uygun doldurulması,
 • Araştırma önerisinin (araştırmanın tüm detaylarıyla, özlü bir biçimde anlatımı) aşağıdaki maddeleri kapsayacak şekilde hazırlanması,
  • Araştırmanın amacı ve konusu,
  • Veri toplama yöntem ve araçları,
   • Veri toplamada kullanılacak yöntemler hakkında bilgi,
   • Veri toplama araçları (anketler, ölçekler, görüşme ve gözlem formları, vs.) dosyaya eklenmelidir. Her veri toplama aracının başına; www.bayek.nku.edu.tr adresimizde “Formlar” kısmında yer alan “Anketlere eklenmesi gereken BİLGİ” isimli dosyada açıklanmış olan ifade eklenmelidir.
  • Örneklem profili (cinsiyet, yaş, sayıları, mensup oldukları kurumlar vb.) detaylı açıklanmalı,
  • Veri toplama süreci hakkında bilgi,
   • Verilerin nerede toplandığı (yerler, kurum ve kuruluşlar vs.)
   • Araştırma takvimi (araştırmanın başlangıç ve bitiş tarihleri ile faaliyetlerini gösteren çizelge) Araştırma takviminin, projenin gündeme alınacağı kurul toplantısı tarihinden sonra başlatılacak şekilde planlanması gerekmektedir.
   • Katılımcılarla yapılacak aktiviteler
   • Verilerin kaydedilmesi (anket, form, ses kaydı, video, vs.)
  • Veri analizi ve değerlendirilme yöntemi
  • Kaynakça (ölçek sahiplerinin/uyarlayanların ve yararlanılan yayınlarının kaynak gösterilmesigerekmektedir.)
 • TÜBİTAK başvurusu yapacak adayların “TÜBİTAK Proje Onay Formu” nu doldurması,
 • Kurula sunulan tüm belgelerin (araştırma önerisi, anketler, formlar vs.) her sayfasının başvuru sahibi ve danışmanı tarafından (ıslak imzalı olarak) imzalanması,
 • Araştırma önerisi sayfalarının numaralandırılması,
 • Kullanılacak ölçme araçları telif hakları yasası kapsamına giriyorsa; sahibinden “Ölçek İzin Dilekçesi” nin temin edilmesi,
 • Başvuru dosyasında sunulan tüm belgelerin CD ye yazılması gerekmektedir.